Zagadnienia zaliczeniowe

 1. Źródła polskiego prawa w tym przepisy uczelniane.
 2. Nadzór i kontrola warunków pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Społeczna Inspekcja Pracy.
 3. Podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia uczelni.
 4. Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w komputer.
 5. Zasady postępowania w razie wypadku studenckiego.
 6. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku studenckiego.
 7. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 8. Ochrona środowiska i zasady gospodarowania odpadami.
 9. Ochrona przeciwpożarowa, grupy pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy.
 10. Znaki ewakuacyjne.
 11. Numery służb ratowniczych.
 12. Podstawowe zasady, których stosowanie ogranicza ryzyko utraty zdrowia podczas pracy i nauki.
 13. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
 14. Ocena ryzyka zawodowego.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 lipiec 2013, 14:20