Spis treści szkolenia

Moduł I - Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Wstęp
2. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
3. Źródła polskiego prawa w tym prawa pracy
4. Przepisy uczelniane
5. Nadzór i kontrola warunków pracy
6. Netografia i bibliografia

Moduł II - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach uczelni
1. Przepisy ogólne
2. Oświetlenie
3. Ogrzewanie i wentylacja
4. Apteczki pierwszej pomocy
5. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
6. Netografia i bibliografia

Moduł III - Postępowanie w razie wypadku studenckiego wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy
1. Wypadek studencki
2. Zasady postępowania w razie wypadku
3. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych stanach zagrożenia zdrowia
5. Netografia i bibliografia

Moduł IV Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
1. Ochrona środowiska
2. Zasady gospodarowania odpadami
3. Ochrona przeciwpożarowa
3.1. Prewencja i ewakuacja
3.2. Materiały niebezpieczne
3.3. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
3.4. Podręczny sprzęt gaśniczy
3.5. Urządzenia przeciwpożarowe
3.6. Akcja gaśnicza
4. Netografia i bibliografia

Moduł V Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
1. Wstęp
2. Czynniki niebezpieczne
3. Czynniki szkodliwe i uciążliwe
4. Ocena ryzyka zawodowego
5. Netografia i bibliografia

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 wrzesień 2012, 13:03